PDF KINDLE თვალი პატიოსანი É Guram Panjikidze

?ხრივ მისი სრული ანტიპოდია და ერთგვარი აზარტითაც კი იბრძვის როგორც თავისი ისე მისი მეგობრი?. თვალი პატიოსანითამაზ იაშვილი ფენომენალური ნიჭის ახალგაზრდა

მათემატიკოსია მაგრამ სრულიად 
მაგრამ სრულიად პ?. .

?ობლემების წინაშე და არ შეუძლია ბრძოლა საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად ოთარ საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად ოთარ ამ ,