PDF READ Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo ´ Piotr Mańkowski

Pu ksi kach e nie mog em oderwa si od czytania ale w tym wypadku powroty by bardzo przyjemne Okres kt ry zawsze mnie przynudza czyli np powstanie Ponga poszed bardzo g adko i mog em si delektowa wspominaniem gier z lat 80 i 90 czyli czasy kt re ju kojarz Dopiero pod sam koniec z wej ciem nowych konsol na rynek czu em si lekko zagubiony no ale to nie wina autora Bardzo du o ciekawostek z bran gier o kt rych wcze niej nie wiedzia em r wnie podkr caj ciekawo podczas czytaniaJe li mam si do czego przyczepi to #do spoiler w Je li kto nie gra w Another World #spoiler w Je li kto nie gra w Another World IV czy Dreamfall tutaj dowie si zako cze Chocia w sumie jakby Nie Patrze Nie S Zdradzone Bez Powodu patrze nie s zdradzone bez powodu w niekt rych momentach autor przywo uje fabu by pokaza jak wspaniale s skonstruowane To taki ma minus kt ry mnie nie dotyczy bo albo znam te ko c wki albo takie zepsucie nic mi z zabawy nie ujmieI to chyba tyle Ksi ka jest hermetyczna i raczej nie wierz by uda o si jej przej barier portfelow przeciwnik w gier b d te os b zupe nie oboj tnych na tego typu rozrywk Jest stworzona przez mi o nika dla mi o nik w I to w a nie im mog poleci ten tytu httpmajinfoxblogspotcom Du o b d w przeinacze skr t w my lowych nadinterpretacji autora i liter wek niestety skre laj t ksi k jako wiarygodn publikacj A szkoda bo spos b opisania tematu jest ciekawy No dobrze wi c wpierw pozytywy Cyfrowe Marzenia to wietne wprowadzenie w histori gier komputerowych szczeg lnie dla ludzi w moim wieku okolice 25 lat kt rzy nie mieli okazji z r nych powod w do wiadczy wi kszo ci tytu w z lat 80tych oraz m odszych dla kt rych nawet te z lat 90tych mog wyda si ma o znane lub wr cz kompletnie nie moja recenzj. T również opowieścią o ludziach którzy stworzyli wielomiliardowy przemysł gier komputerowych i wideo o meandrach ich karier oraz o niebanalnych pomysłach jakie rodziły się w ich głowa. 0W tym roku przeczyta em jedn specjalistyczn ksi k zwi zan z moim nowym dwuletnim zainteresowaniem z Jamesem Bondem Bond Leksykon okaza si tytu em kt ry skrytykowa em za liczne b dy i potraktowanie niekt rych spraw po macoszemu Stwierdzi em nawet e jest to jedna z tych hermetycznych ksi ek kt r sam lepiej bym napisa Z tego w a nie powodu bardzo sceptycznie podchodzi em do wie ej ksi ki po wi conej kolejnemu mojemu hobby kt re utrzymuje si od gdzie oko o 1992 roku #Grom Komputerowym I Wideo #komputerowym i wideo jakiego strasznego sprz tu kt re po latach okaza o si podr b Atari gdzie tankowa em paliwo w River Raid zacz a si przygoda kt ra trwa do dzisiaj I gdy ju wszystko za atwione na ziemskim padole i mo na si skry w swojej samotni zaczyna si sprawdzanie nowych wiat w Poprzez uderzenie w palec u nogi giganta w Prehistoriku na Amidze do rozwi zywania zagadek przez Schattenj gera w Gabriel Knight Zwiedza em Atlantyd na par dni przed zatoni ciem w Atlantisie i walczy em z Solidusem na miecze w Metal Gear Solid 2 Prze wa em psychodeli Sanitarium i Pathologic a a z Legionem Kai sar a Cezara przekroczy em Zapor Hoovera w postapokaliptycznej Ameryce w Fallout New VegasJak prze o si tyle historii to czasem ma si ochot przeczyta o tytu ach kt re kiedy tak mocno podnieca Do tej pory nawet je li ochot przeczyta o tytu ach kt re kiedy tak mocno podnieca New Daughters of Africa y Do tej pory nawet je li jakie ksi ki lub artyku Fall of Giants y na rynku to by albo s abe albo sprawy techniczne by w nieodpowiedniej proporcji do samych gier I po Cyfrowych marzeniach wiele si nie spodziewa em mia em zamiar lekko do niej podej i za mocno nie ponie si furii i marudzeniuTo co stworzy Piot Ma kowski Micz z czasopisma Secret Service jest bardzo dobr robot Ci ko mi powiedzie o tego ty. Na kawiarniane automaty inwazję pierwszych konsol epokę komputerów ośmiobitowych nadejście Amigi rozpowszechnienie się komputerów PC triumf PlayStation do powstania Sims 3 Książka jes. Ksi ka ta jest ciekawa i warta przeczytania je eli kogo temat interesuje Ma kowski ledzi histori gier od ich samego pocz tku do p nego roku 2009 Zaznacza wi kszo najwa niejszych kamieni milowych i opisuje najwa niejszych graczy w sensie firm produkuj cych gry nie osoby w nie graj ce na tym rynkuNiestety ksi ka nie jest wolna of wadK opotem s os dy autora do kt rych oczywi cie ma prawo ale kt re wp waj na to e momentami z ksi ki zdaje si wy ania nieprawdziwy obraz Tak jest na przyk ad wp waj na to e momentami z ksi ki zdaje si wy ania nieprawdziwy obraz Tak jest na przyk ad opisem Super "MARIO BROS KT RE WED UG "Bros kt re wed ug kowskiego jest gr #opisem Super Mario Bros kt re wed ug Ma kowskiego jest gr ze wzgl du na nostalgi kiedy w rzeczywisto ci by a wielkim hitem jak wysz a do tego stopnia e pierwsza kresk wka oparta na niej pojawi a si w telewizji w USA w 1989 Bardzo zaskakuj cy jest te brak om wienia postaci Tima Schaffera czy Hideo Kojimy rosn cej popularno ci casual gamingu czy te przemilczenie kilku gier jak na przyk ad Portala serii o Gabrielu Knight cie b d przynajmniej wzmianki o Jane Jensen serii Vampire The Masuarade Starfox X WingTIE Fighter wspomina jedynie o tym e by bardziej dopracowane of Wing Commandera ale jednak serii Might and Magic o Heroesach nie ma s owa Starcraft KOTOR Par gier jest potraktowanych po ebkach jak na przyk ad uake kt ry by prawdziwym krokiem w trzeci wymiar i odej ciem od sprite wMam te w tpliwo ci odno nie zachwyt w nad grafik niekt rych pozycji Ma kowski rozp Toward the Decolonization of African Literature African Fiction and Poetry and Their Critics ywa si nad Gothic 3 ale nie wspomina zupe nie o tym jak rewolucyjne by takie gry jak Bioshock w tym kontek cie Obliviona niesprawiedliwie opisuje jak gr graficznie nic nie wnosz c chocia poruszona kwestia twarzy faktycznie by a s absz stron tej gryPoza tym OPINIA Z 25 LISTOPADA 201. Pierwsza w Polsce obszerna kronika liczącego prawie 40 lat przemysłu elektronicznej rozrywki Rozpoczyna się od stworzonego pod koniec lat 50 Tenis for Two poprzez powstanie firmy Atari modę. ,

Download Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo

,
Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo