(Remyga Author Rimantas Kmita) [Read] Å Rimantas Kmita

Prie kelet met Rimantas Kmita trinktel jo neblogai lietuvi kos literat ros padebesius ne damas naujov emait ka akcenta Ir bema prad j s devyniasde imt j renesans Ir sudrebindamas dogm su kuria man teko augti kad lietuvi literat ra absoliu iai visa i principo yra ka kokia labiau menkavert nei bet kas kas para yta kitur terpkit bet kuri pasaulio valstyb Akcentai man gra u labai pavyd iu anglakalbiams kad jie turi itiek akcent i rei kiam tiek tarimu tiek regionams b dingais od iais tiek ideomomis O argi eit tekst kavianskai para yti Kuo tai be skolini i rus kalbos kiekiu skirt si nuo viliansko teksto O devyniasde imtieji kuo toliau tuo labiau domina Nes tai laikotarpis kada jau buvau ta iau su tuo pasauliu d l objektyvi prie as i esu beveik visai nepa stama k ten gali b damas vaiku suprasti apie laikme io specifik Tad labai norisi suvokti kas ten per romantika ar tikrai viskas prie Europos S jung ir NATO buvo badmetis turg s laukinis kapitalizmas ir besi audantysbesisprogdinantys berniukaiKmitos Remyga labai daugialyp ia v l rasime devyniasde imt j Zeitgeist Tiek kad ia jis kiek ankst lesnis nei Pietinia kronikose Persona as ia v lgi yra jaunas velnus geranori kas vyras realiai tai vaikinas bet kas baisu kad skaitydamas tai vis pamir ti ta iau jo gyvenimo patirtis visai kitokia nei Pietinia kronik protagonisto tad ir pats romanas nepalyginamai tamsesnis skaudesnis ir sud tingesnis Priedo to Kmita ia dar ir eksperimentuoja tiek temomis tiek forma tad is romanas gerokai ma iau user friendly ir turb t d l to keli skaitytoj irdis skinsis sunkiau nei Pietinia kronikas Ko gaila nes temos ia labai reikalingos intensyvaus apsvarstymo ir diskusij Knygos veiksmas ia v l vyksta iauliuose ta iau arealas ia jau kitas daugiau miesto centras Apra ymai gra s gyvi ypa kaifavau nuo sen j iauli kapini apra ymo ir dar papildyti paties autoriaus ar kit altini nuotraukomis b tent i apra omo periodo Erzino tik kai kuri nuotrauk li dydis nor josi didesni net ir suprantant kad ia n ra dokumentikamemuarai Tad jo b iau visai nieko prie apsilankyti ir apvaik ioti tiek miesto centr tiek po kapinaites tiek palei Talk os e er pasirodo ten bent keli Raudon j knyg ra yt pauk i ir augal ekologin buvein Persona ai emai iuoja ta iau kadangi ra yta daugiausiai tre iu asmeniu nebe taip intensyviai Ta iau armas vis dar teb ra Ir apskritai smagu i r ti kaip autorius lengvai persijungia nuo vieno akcento prie kitoDevyniasde imtieji ia v l alsuoja visu galingumu ta iau syk gerokai tamsiau Jau vien prad kime nuo ven i kuri pagrindas daugiadien Radioshow stiliaus pjank a galvojau kad jie ten ar uoja nu bet pasirodo ne taip jau labai O rim iau kasdien ne inomyb d l ateities gr sovietai ar ne grius valstyb ar ne sienos kaip ir yra bet per jas laisvai eina kontrabanda vyksta susi audymai su banditaisOMON u soviet kariniai daliniai jei k vis dar Lietuvoj net kai nepriklausomyb jau paskelbta o kai kurios alys jau sp jo j pripa inti politiniu lygmeniu ir dargi net prievarta gaudo jaunus vaikinus kariuomen patvirtinta t vo berods mano nuosav d d sl pti teko Skurdi buitis su darbais ne ka k pasirinkimas ribotas valstybini darb atlyginimai tokie ma i kad kas netingi ka kokias varkes suka policininkai nor dami pramaitinti eimas su bandzi gomiskontrabandininkais bendradarbiauja irgi gird ta i vyresni j dabar ai ku kod l po iai dienai pasitik jimas valstybin mis institucijomis lubuoja Net visas patosas S j d io ir nepriklausomyb s siekio patosas prig sta steb tinai greitai Gyvenimas geras bema tik banditamsLaikme io detalizacija v l sp dingaIr vis tik pagrindinis Remygos akcentas pagrindinio veik jo Remigijaus asmenin tragedijaKmita ita tema nustebina iauriai skausmingai ken iantis ir itai aplinkai parodantis vyras Lietuvoje yra tabu Literat roj kine televizijoj na teatre gal ma iau Lietuvoje yra tabu Literat roj kine televizijoj na teatre gal ma iau ten nuo seno yra Edipai Hamletai Makbetai Otelai bet ten kiti dalykai Ir u vis baisiausia kad tai tabu ir realiame kasdieniame gyvenime Nes principas Ko ia verki b k vyras mums diegtas taip giliai kad it net savo eimoj kuri iaip yra steb tinai neskirstanti vyri kabobi ka gird ti tekoRemyga kaip ir visi labai jauname am iuje traumuotas privalomosios tarnybos sovietin je kariuomen je Kad ir kaip ten kas ai kint kad ten nieko tokio visi tarnavo taigi vyri kumo mokykla niekaip nepatik siu kad tai n ra traumin patirtis S moningo m stymo atjungin jimas skatinimas vykdyt negalvot net jei tai gelbsti m io lauke civiliniam gyvenime tai nu sorry O dar prid kime sovietin s kariuomen dedov in sistemin useless moni eminim pramogai ar sukauptam pyk iui i lieti Ka koks ko marasTa iau Remygai padaryta ir kai kas daug baisiau d l ko jis siaubingai ken ia Jis Soviet S jungos karo Afganistane 1979 1989 m veteranas gyvenantis su afgano sindromu Daug met negal jau suprasti kas ia per sindromas i skyrus tai kad t varg nelaiming moni ka kod l prisibijoma kaip ugnies kol t vas kart nepapasakojo apie vien tai patyrus pa stam v sdami ka k su draugais jie u sik r lau K is jame i vydo neai ku ta iau nusikabin s ginkl m audyti liepsn Ginkl i jo iaip ne taip atimti pavyko ta iau draug verdiktas buvo vienareik mi kas Eik ikt durniau su tavim nieko ne v sim supratau su tavim nieko ne v sim Supratau kalbama apie PTSDRemygos atvejis labai sunkus J lydi fiziniai gliukai prisiminimai apie iauriai uvusius bendra ygius kamuoja ko marai panikos atakos kv pavimo sutrikimai alpuliai Priepuolius i provokuoja bema bet kas O darbas tai savaime stresinis milicijoje besikonvertuojan ioje policij itin nestabiliais pavojingais laikais nes kur kitur j po Afgano priims Beje darbas policijoje irgi stigmatizuotas Kmita genialiai naudojasi tamsiaisiais devyniasde imt j aspektais apsunkinti tiek Remygos kondicij tiek jo gyvenim apskritai Lietuvi ko o gal post tarybinio mentaliteto elementais irgi psichologin pagalba tik per alkohol Paskui ai ku eina pasekm sMa a to Remyga ken ia ir d l savo tapatyb s u augo be t v vaik globos namuose od iu varg as labai pasimet s gyvenime mogusVienintelis viesulys Remygos gyvenime jo s nus ta iau eimyninis gyvenimas byra Tiek d l jo kondicijos tiek d l menkai apmokamo dar. Rimantas Kmita – literatūros kritikas poetas dramaturgas rašytojas kultinio romano „Pietinia kronikas“ autorius Romano kuris tapo savotišku Nepriklausomybės pradžios Šiaulių epu ir pažadino miesto savastį “Remyga” – romanas kurio veiksmas taip pat vyksta Šiauliuose Tačiau tai jau visai kitokia knyga Apie nematomą tamsiąją Šiaulių pusę Ir taip tai knyga apie LietuvąRomanas apie milicininką tampantį policininku Apie Remygą Žmogų bandantį susivokti kas jis yra ir kaip jam elgtis kai griūva viskas kas jam buvo suprantama ir pažįstama apgraibomis ieškan. Tikras iaulietis tur jo toki nuotrauk savo albume Pamenu visk nes tai buvo mano namai ir mano pasaulis Ka kam iauliai tik pilkas nuobodus pramoninis miestas su keistai kalban iais mon mis Bet man tai vieta kurioje gyventa kurta myl ta Tai mano legenda ir mano mistika Tai istorija kuri galiu papasakoti savo s nui Tai ir Vaikiukas ir Jautis ir Me ka ir Buratinas Negaliu iki galo atsakyti ar knyga gera ar bloga sunku rasti atsakym kai inau kad tikrai ne mano skonio Lyginant su Pietinia kronikomis ioje knygoje yra fantastin mitologin dimensija kuri padaro skaitym ir sijautim gerokai sud tingesniu gal a tiesiog per daug racionalus U d iau 3 bet visgi 4 d l viso veiksmo iauliuose ir sp dingo istorinio detalumo ir atk rimo 1988 1990 met Su antruoju gerbiamo Rimanto Kmitos romanu mano santykiai labai komplikuoti gavosi Labai laukiau jau pristatymus dar nebuvo karantino ir jau tada supratau kad bus sunku Ir atsiver iu a pagaliau pirm j skyri skaitau tada ilgai galvoju ir pati sau atkartoju t pat kaip ir ta me ka i knygos Nesuprontu U ver iu ir googlinu Randu ka kok interviu su ra ytoju o ten jau ved ja i kit pasigavusi t Magi k j realizm O autorius kukliai ir sako kad gal labiau Urban fantasy bet gerai ir tas realizmas D Vat tada man viskas stojasi vietas prisimenu Neil Gaiman YAS galiu skaityt toliau nebeie kau gilum kuri nesugeb iau atrasti tegu intelektualesni ie ko ir vat atradus t knygos enter code jau labai greit siva iavau tekstas laisvas malonus kaip ir Pietinia kronikose toks organi kas Veiksmas v lgi vyksta iauliuose Lietuvos nepriklausomyb s atkurimo laikotarpiu ir ia jau u griebiamos level up problemos daug gilesn s dramati kesn s ir tamsesn s Man patiko ne tik tradicin prie prie a blogis vs g ris bet ir senoji mitologija vs nauj laik mitai Tik kai skaitai Amerikos dievus tuos mitus gerai inai lengvai atpa sti pop kult ros galia o vat su lietuvi ka mitologija yra problem tekstas b t suteik s daugiau patyrimo nors tas nebuvo labai didelis trukdis O vat paties Remygos man vis laik buvo labai gaila ia autorius u kabina labai jautri ir tragi k tem Tai ne tik paties Remygos karin s traumos kuri niekaip nei gydisi tai ir m s visuomen s iaurumas ir nesupratingumas apie empatij i vis jokios minties Ir ia a pakomentuoti nieko daugiau ir neturiu tik labai labai gaila Knyga galinti virsti kulka lygtinai Na ta kulka kuri iandien tav s dar nepasivijo bet gal pa aus ateities pabaigoje kai visos nueito gyvenimo patirtys sut ps ant tavo blakstien Istorijas tikras istorijas yra kaip aibs katras nudegin jos perleid elektras ok per k n i arba sudegin tave arba pa adin Reik sava gyvenim prikalt i pelen 169 psl sako poetas Kmita Tai va ia poeto knyga Net jeigu ta poezija profesionaliai vardintina ilgai rinkau gramatin vardinti form ita tinka mistiniu realizmu Pietinia kronika knyga apie tai kaip augdamas gali atsiverti refleksijai Tapti poetu Remygoj moni gyvenimai it neapibr ta forma kyla i atminties pelki ir virsta poezijaTokia prieiga mano galva atverdama tikrov j vis d lto tuo pat metu u sklend ia Galiausia visa kas sakoma virsta metafor interpretacija skaitytojo galvojeNet pagrindinio erojaus mirtis virsta metafora Tiesa b tent ta paskutin mirties metafora knygai suteikia ka kokio vidinio prie taringumo Mirdamas Remyga u kerta keli galutiniam prisik limui kitokioje Lietuvoje prie kitokio Kry iaus Kita vertus mon s kovojo d l laisv s Paskui laisv sutapatino su pinigais 257 psl Ir nuo tada kulkos lygtinai zvimbia kaip bit s laukdamos kokio ply io danguj 261 psl 45Po de imtme ius trukusios priespaudos i silaisvinusi tauta imtai moni rankomis susikib per tris valstybes Mitingai sen tvark menan i paminkl griovimai ir viltis Rusenanti rodos kiekvieno irdyje Juk visa tai tur t d iuginti ar ne Leisti lengviau atsikv pti Ta iau kod l aplinkui vis dar be galo daug tamsos Kod l niekur nedingo korupcija purvini pinigai i davyst s Kod l tik ti vis dar baisu Ir kod l kyla tiek daug klausim apie tai kas esi pats kas yra Tavo Valstyb Ir Kas Jos valstyb ir kas jos laukia Kod l visi tokie pasiklyd Remyga gerokai skiriasi nuo pirmojo Rimanto Kmitos romano The Iron Dream herojaus Taip ia ir iauli nektos ir to puikiai visiems inomo ir nuostabaus autoriausumoro atrasit ia ir ta iki skausmo pa stama kasdienyb atkuriama taip kruop iai kad belieka tik link ioti ypsotis ir steb tis Ta iau is pasakojimas kur kas labiau daugiasluoksnis kur kas skaudesnis ir kapstantis gerokai gil Knyga galinti nuvilti tuos kurie tikisi ka ko labai pana aus Pietinia kronikas Nes pana aus ia tiek kad v l iauliai ir ma daug tas pats laikmetis Tik nebejuokinga90 j prad ioje buvau vaikas Tiesa skaitantis laikra ius ir i rintis inias bet visgi vaikas tad dalies dalyk tiesiog nesupratau arba buvo ne dom s Ir jei skaity iau Remyga tur dama tik to meto supratim tegu ir jau per i r t suaugusiosios protu ne inau k

MATY IAU GAL MAN KAI KAS 
iau Gal man kai kas atrodyt kai kuo b t sunku patik ti kai ko i viso nesupras iau Bet gyvenimas susiklost kitaip ir vietomis man buvo tikrai baisu Baisu ne tod l kad baisiai para yta ar bais s dalykai vyko baisu nes kai kam tie bais s dalykai tebevyksta tebei oka tada kai ma iausiai tikimasi ar laukiama ir jie n ra vienprasmiai tod l net nebeai ku ar j norisi g dytis ar did iuotis kad per tai pereita ir i gyventaVietomis man atrod kad bandyta ra yti taip kaip Pelevinas ra o ir kad tas bandymas toks iaip sau primenantis ne pa ius geriausius Pelevino k rinius Kita vertus tai kas man Pelevino patiko skaityta ma daug prie 10 15 met su dar tuo vaiki ku matymu ir sp d iu iandien gal jau ir kitaip viskas b t Mentas jau ne milicininkas bet dar ir ne policininkas tod l mentas kaip tais laikais vadinom jaunas Afganistano karo veteranas ir na laitis Remyga pagrindinis knygos veik jas gera irdis tragi ko likimo erojus Kmita griebia jaut u rag galb t net t pat jaut i romano jame pilna jau i ir me k santvark virsm i jo kylan i dvasin individ sumai t vynioja i kra tutinio trauminio motyvo Afganistanas Tai baisiai opi aizda kuriai seniai reik jo literat rinio chirurgo Turb t pana iai id jin je plotm je veikt veik jas ernobylio Licininkas Buvo ir teatras bažnyčioje ir baras po žeme ir smarvė – iš gamyklų ir upių iš visur Taip kulka sovietų majorui tikrai caktelėjo tiesiai į tarpuakį Vieni buvo princai ir žaidė futbolą kiti buvo mentai ir turėjo gyventi Pranas ieškojo pasaulio pabaigos liudininkų ir zombių Buratinas užkasinėjo žmonių pinigus kvailių lauke Meška Jautis ir Vaikiukas iki šiol tebėra O kieno tas kraujas nusikaltimo vietoje to iki šiol niekas nežino Ir legendos yra tikros tuomet kai jas prisimename Tik žmonės jie deja yra personažai žaislai nežinia kieno rankose”. Bo nepateisinam monos l kes i Na inot t pusiau barakudin ne tai tarybin ne tai devyniasde imt j mentalitet vyras turi b ti toks med ioklinis sukti varkes ir ne ti pinigus namo Jei ne tai prastas Vis gyvenim niekinau tokio tipo mot ras Ta iau labai neseniai mane okiravo mano motina pripa inusi kad su t vu daug met vairiose socialin se situacijose meluodavo pa stamiems ai kindami kad motina u dirbanti ma iau nei t vas Kad nepakenkt eimos vaizd iui ir atitikt lietuvi kas vyri kumomoteri kumo sampratas Myliu ir gerbiu savo t vus ypa tod l kad jie kaip Nedas Starkas s iningi iki durnumo ir paprastai spjauna ant veidmaini k socialini nes moni net jei tai atsiliepia j santykiams su gimin mis ir pa stamais Ta iau itos nes mon s net jie neatlaik Pa stamas ir vyriausiosios kartos spaudimas ir manipuliavimas per finansin param jaunai devyniasde imt j porai ir tam kaip tai atsiliepia eimos tarpusavio santykiams Uo vio persona as superinis savo bjaurumu Turb t paai kina kod l itiek eim po iai dienai turi problem su uo viaisTad jo Kmita labai aktualus M s visuomen vis dar serga Manau daug skaitytoj atpa ins tuos simptomus Remygoje ir gal net i sig s atpa in tam tikrus pavyzd ius savame rate Apie vyr psichologin sveikat Lietuvoje kalbama dar nedaug ir tyliai Ir retai kada pa i vyr O toki kaip Remigijus Lietuvoje daug Kiek j visai visi kai vieni Prasig rusi Nusi ud iusi Kod l toks atotr kis tarp vidutinio sulaukiamo vyr ir moter am iaus Kiek moni su psichologin mis problemomis arba psichin mis ligomis u leist tiesiog pa luot po kilim liu kad kiti j nematyt Kod l pas mus debilas daunas psichas autistas retardas iza vartojami prakti kai kaip keiksma od iai Niekur kitur taip nema iau Tikiuosi kad i knyga pad s situacij pajudintiForma patiko ma iau Magi k realizm m gstu bet su visokiais siurrealistiniais postmodernistiniais form lau ymais vargstu Laimei kad Kmita para dar taip kad at jau pama iau nugal jau tipo tekst m gstan iam skaitytojui dar b t galima perskaityti nors prisipa insiu kad kai kuri scen nesupratau Kaip ir to kas vis d lto nutiko Uo viuiKiek kliuvo kad labai greitai i simet laiko mierk s Prad ioj dar buvo datos kada vestuv s kada Baltijos Kelio mitingas paskui tie atskaitos ta kai dingo Ar ia d l to kad Remygai progresyviai blog ja ar d l to kad tie kas tuos devyniasde imtuosius mat ir taip pajus kuriais metais ir kurie ia vykiaiApskritai vietomis situacijos labai greitai sud liotos Tarkim persona ai sp lioja kod l radij apniko trikd iai vienas dialogu pateikia savo versij sekantis sakinys tam pa iam dialoge ma daug gerai einam be joki intarp Kai kurie persona ai tiesiog iaip sau reikiamu laiku vietoje i dygin ja kaip teatro spektaklyjePasirod keista persona reakcija Nepriklausomyb s paskelbim Ir sausio 13 oji pasimet Tik jausi daugiau aipo Negi visus taip buitin s nepriklausomo gyvenimo problemos u mu Nors gal tiesiog kiekvieno santykis su tais vykiais labai asmeni kas O gal ia a kaip Nepriklausomyb s vaikas neliudij s t vyki tiesiog indoktrinuota vietimo sistemosBet ia nesvarbu Remyga tikrai labai verta d mesio knyga net jei tokios literat ros paprastai neskaitot Jau vien tam kad paai k t kas per daiktas tie devyniasde imtieji ir kad realiai Lietuva nuo Nepriklausomyb s paskelbimo nu jo labai toli Va dar jei daugiau d mesio psichinei sveikatai skirt Kokia gra i gali b ti lietuvi iuolaikin literat
RA NORS NEM GSTU FANTASTINI ELEMENT 
Nors nem gstu fantastini element iau ia jie visi susid liodavo ai kiai Ka kas naujo ir atidirbto Beveik visi veik jai iki galo susijung nebuvo nieko nereikalingo Tai romanas apie S j d kaip sunku buvo persiorientuoti i vienos santvarkos kit Tai romanas apie tuos kurie dalyvavo kare ir patyr jo iaurumus kurie ud nenor dami kuriuos v liau persekiojo ko marai kurie kovojo kurie dalyvavo kare ir patyr jo iaurumus kurie ud nenor dami kuriuos v liau persekiojo ko marai kurie kovojo ne u t vyn nes j t vyn buvo okupuotaTai romanas apie tai kaip bandoma i sivaduoti i praeities traum kurios vis persekioja ir primena apie saveTai romanas apie tai kaip galiausiai nesi savo likimo kalvis o tik besisukantis aisliukas O kokia mano teisyb Remyga ne ino ne tik savo teisyb s bet ir istorijos Su kuo jam susikibti rankomis ir paliudyti Remyga gali paliudyti absurd parsive t i armijos bet kas dabar jo nori klausyti O kokia mana teisyb ta tu tuma vis neduoda Remygai ramyb s K a sakysiu s nui kai paaugs ir paklaus Kur mano seneliai N ra T ti o kas tu Kas a Buv s kareivis T vyn gyniau Ka nieks nepuole Mana t vynes nieks nepuole Mana t vyn jau seniai buva u puol i a tarnavau u puolusi armijoje K a jam papasakosiu Dabar ments pri i rintis tipo tvark Koki karalyst a ginu k a ia saugau Ir a tikrai tur siu visa tai su s num i siai kint Man i knyga tarsi namai Nors apra omuoju laikotarpiu buvau gal penktoje ar e toje klas je ir be mokyklos bei kiemo draug nelabai k daugiau ir pamenu bet skaitant niekuomet neapleido jausmas kad tai apie mano namus apie mano t vus mano draug t vus mano kaimynus apie mane ir vis tuomet M S Gyvenim Koks Jis s gyvenim Koks jis O juk toks jis ir buvo Su am in j ugnimi iauli katedros patvoryje su aliuminiu kareiviu apie kur skland legenda kad neva tai nulietas i numu to naci l ktuvo metalo su visiems iauli vaikams gerai pa stama aisl parduotuve Buratinas nepaisant to kad bent kiek geresni aislai buvo gaunami po blatu su visais pelikan ir pauk i fontantais Voveraite kurioje buvo galima rinktis tuk tarp obuoli ar pomidor sul i kuri pastarasias dar reik jo padruskinti lapia druska su gazirovk s automatais po 1 ar 3 kapeikas u stiklin i kurios gerdavo visas miestas su mezgimo ma in imu beveik kiekviename bute su siuvimo ma inomis ant kuri ma iau pa engusieji siuvimo meistryst je si davo tris paloskes ir ai ku su iauli princ tuo metu laikytais ypatingai prabangiais automobiliais prie iauli vie bu io bet da niau Vasario 16 osios gatv je Pamenu ir jim p iomis iki Kry i kalno labai norint nors viena akimi pamatyti Popie i Jon Pauli II su visais nes dauguma t vis tiesiog netilpo traukin ar autobus Pamenu atrakcionus parke ir triratuk lenktynes jame juk kaip beb t iauliai dvira i miestas pamenu fotograf kuris visuomet lauk norin i j fotografuotis prie Trij nyk tuk ir kiekvienas. Tį savo šaknų tamsojeRomanas apie Sąjūdžio pradžią Bet ne kronika o menininko akimis parodytas santvarkų pasikeitimo sukeltos sumaišties šalyje mieste ir žmonių mintyse paveikslasAutorius sako “Čia viskas yra tikra vietovardžiai architektūros ir meno objektai taip pat ir istorijos Senų senovėje Šiauliuose tekėjo geležinė upė Rūdė vėliau palindusi po miestu Buvo Stalinas užnėręs virvę merginai ant kaklo Vėliau buvo primusu savo aukas deginęs niekšas Buvo Gorbačiovas Brazdžionis ir popiežius Jonas Paulius II ir jo dovanotas kryžius ir jį saugojęs po. Remyga Author Rimantas Kmita