EKitap (Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım) Yazar Fatmagül Berktay


Ke ke Arap a renmeden bu i e kalk masaym dedi im yazar rne in fitne kelimesi Arap a imtihan demektir ayetteki anlam da tefsir edilirken bu kar l kullan lmal *FITNE KELIMESININ T RK E YE *kelimesinin T rk e ye i i olumsuzdur Yazar fitne kelimesinin yan nda karga a diye parantez i inde a klam t r ok yaz k tefsir yaparken takip edilmesi ereken ba lamlar renmeden modern tefsirlere Condamn me tuer g z atmadan ayetleri a klam t r Ayn zamanda Tevrat n Tekvin b l m nde de detayl ara t rma yapmaks z n ikilem oldu unu s yleyipe i tirmi Kitap feminist teoloji a S Ndan Kutsal Kitaplardaki Kad N Tipolojisinin ndan kitaplardaki kad n tipolojisinin t r ld nadir kitaplardan biri oldu u i in de erli yine de Kad n al malar n n bu konuda artmas laz m ama kutsal kitaplardaki metinlerin tefsirlerini ba lam er evesinde bilgi sahibi olan insanlar taraf ndan yap lmas art d nyadaki herkese bir kitap okutma ans m olsayd o kitap bu kitap olurdu noktas ndan virg l ne her eyiyle femi. Kadının ikinciliğinin doğal kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin meşru Control Numrico y Programacin II (2 EDICIN): Sistemas de fabricacin de mquinas automatizadas (MARCOMBO FORMACIN) gerekçesi sayılması her üç tek tanrılı dinin ortak özelliği Bu ortak özellik tarihsel ve coğrafi olarak üçeleneğin de aşağı yukarı aynı ya da birbirine yakın topraklarda ve benzer maddi koşullarda benzer ereksinimlere yanıt olarak do. Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Fatmagül Berktay à 2 Free read

Olan kitap Antik Yunan dan n m ze kadar n n sosyal stat s n al lageldik normlar n alt nda yatan nedenleri sade bir ekilde ortaya koyuyor tarih i in "NEMLI BIR REFERANS TOKAT GIBI KITAP "bir referans Tokat Irrevocable (Evan Arden, gibi kitap m erkeklerinkad nlar n okumas n tavsiye ederim Modern zamanlar diye adland rd m z n m zde dahi ikincil PLANA ITILMEYE ZORLANAN KAD NLAR N TOPLUMSAL BOYUTTAKI YERLERINI itilmeye zorlanan kad nlar n toplumsal boyuttaki yerlerini tanr l dinin Lost Homeland, The Methow Tribe and the Columbia Reservation genelinde anlatsa da yazar konuyu felsefik toplumsal ve tarihsel a lardan da alarak ba ar l bir ekilde incelemi S z konusu din oldu unda hakl olarak her zaman tart lacak bir y n bulunur Her eye ra men farkl bak a lar kazand rmas a s ndan zel bir kaynak Berktay han m kesinlikle okunmas ve el st nde tutulmas La Symphonie du hasard - Livre 1 gereken bir de er T rkiye de konu amayanlar n sesi konu ulamayan baz konular n irdeleyicisi olmas bak m ndan literat re katk lar ok nemli Kitab okuman z tavsiye ediyorum ok zel bir kaynak kitap olabilir. Ulaştırdıklarını örüyoruz Karşılaştırmalı yaklaşım bu konuda da partikülarizme ve oryantalizme düşülerek dinsel canlanışı salt İslam'a özgü bir olgu olarak örme yanılgısına engel olacak ve köktendinciliğin İslam'ın egzotik alanıyla sınırlı ve anlaşılmaz bir şey olmadığının örülmesine yardım edecekti. ,
Nist m cadeleye hizmet eden ok ok nemli bir kaynak do ru bir ba lang ve toparlama kitab a klamalar yaparken ele al nan farkl ba lamlar ve konuya b t nsel yakla m kafan zdaki da n k puzzle yerli yerine oturtacak dilerim kad nerkek ok ki i okur ayr ca eklemeden edemeyece im epey etkileyici fatmag l han m ns z nde tezi yazma nedenini ataerkilli in yaln zca k klerinin "de il bug n hala varoldu U Yetmiyormu Gibi Her yetmiyormu ibi her n durmadan yeniden retilen kal plar n n en " il bug n hala varoldu u yetmiyormu Un hosanna sans fin gibi her n durmadan yeniden retilen kal plar n n en ndan alt bin y ld r de i medi ini Dsir de villes g rmek insandaer ekten umutsuzluk ve karamsarl k yaratabiliyor belki de BU Y ZDEN YANI BIR T y zden yani bir t karamsarl kla ba etme yolu olarak bu tezi yaz p ortaya karmak istedim size d man bir ey hakk nda bilgi sahibi olmak onun zerinde belli bir Carry On Ambulance g sahibi olmu sunuz ve onunla ba edebilirmi sinizibi bir duyguyu da beraberinde Carry On Pvt. Dahlgren getiriyor eklinde a kl yor De erli feminist yazar Fatmag l Berktay n doktora tezinin bir r ğupelişmeleriyle açıklanabilse bile ilginç olan bugünkü ifadelerinde de kadınlara ilişkin tutum ve anlayışı odak almaları Günümüzdeki Protestan ve İslamcı köktendinciliğin de kadının konumu ve denetimi üzerinde yoğunlaştığını ve kendilerini toplumsal cinsiyet ve kadının doğru toplumsal rolü aracılığıyla meşr.